کانون پژوهشی محققان

شناسه نوشته : 21503

1396/03/10

تعداد بازدید : 553

پژوهش روندی هدفدار و منطقی است جهت ارائه جدیدترین دست آوردهای علمی روز که ما محققان دینی معتقدیم تمام این دست آوردهای علمی پایه و اساس دینی دارند، چرا که هر آنچه بشر با گذشت زمان به آن دست یافته خداوند بزرگ و بلند مرتبه، قرنها پیش آن را در لفافه با واسطۀ قرآن کریم به ما فهمانده است.

پژوهش روندی هدفدار و منطقی است جهت ارائه جدیدترین دست آوردهای علمی روز که ما محققان دینی معتقدیم تمام این دست آوردهای علمی پایه و اساس دینی دارند، چرا که هر آنچه بشر با گذشت زمان به آن دست یافته خداوند بزرگ و بلند مرتبه، قرنها پیش آن را در لفافه با واسطۀ قرآن کریم به ما فهمانده است.