آشنایی با ساه چاله تحریم

شناسه نوشته : 22864

1396/07/23

تعداد بازدید : 265

آشنایی با s.722 یا سیاه چاله تحریم. بخش 5 این قانون به وضع تحریم های جدید علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مربوط است. در این بخش نمایندگان کنگره از دولت خواسته اند که 90 روز پس از تصویب قانون فوق، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را مشمول دستور اجرایی 13224 نماید.

دستور اجرایی13224 در سال 2001 توسط جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا صادر شد. در این دستور تحریم های مهمی علیه سازمان هایی که از نظر آمریکا تروریستی محسوب می شودندف وضع شده است. طبق این دستور اجرایی اگر یک نهاد یا سازمان یا فردی به عنوان تروریستی شناسایی شود، مشمول تحریم های ثانویه بانکی و غیر بانکی آمریکا می شود. این مرحله از تحریم برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران چیز جدیدی نیست. چرا که در حال حاضر هم حتی بعد از برجام که اعا شده تحریم ها برداشته شده است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تحریم های ثانویه بانکی و غیر بانکی آمریکا قرار دارد. یعنی هم انون نیز سپاه در لیست آمریکا قرار دارد. در حال حاضر SDNاگر کسی با سپاه پاسداران همکاری کند. مشمول تنبیهات از سوی آمریکا می شود که موقتب هستند.

اما آنچه که وضعیت را بسیار متفاوت می کند و سبب می شود به این قانون لقب «سیاه چاله تحریم» بدهیم، این است که طبق دستور اجرایی 13224 هر آنکس که به یک سازمان شناسایی شده ذیل این دستور اجرایی، خدماتی ارائه دهد( هر نوع خدمتی اعم از بانکی و غیر بانکی) مشمول تحریم های ثانویه بانکی آمریکا می شود. به این صورت که آن فرد یا نهاد ارائه دهنده خدمت خودش نیز در لیست تحریمی آمریکا با همانSDN قرار می گیرد.

این قانون وقتی در کنار قانون IFCA-2013 قرار بسیار می گیرد شرایط را بسیار سخت تر می کند. چرا که در قانون IFCA-2013هر فرد یا نهاد ایرانی یا فرد یا نهادی که به واسطه ایران در SDN  لیست تحریمی آمریکا قرار بگیرد، مشمول تحریم های ثانویه بانکی نیز می شود. در نتیجه آن هیچ کسی در دنیا چه مستقیم و چه غیر مستقیم با این فرد و نهاد همکاری کند، در غیر اینصورت با تنبیهات جدی آمریکا روبه رو می شود.

تمام بخش های دولتی و غیر دولتی که با سپاه پاسداران روابط و همکاری دارند پتانسیل لازم برای قرار گرفتن در لیست تحریمی آمریکا را دارند. این وضعیت حتی از وضعیت قبل از برجام هم بدتر است.

تا به حال هیچ نهاد رسمی یک کشور جهان در لیست سازمان های تروریستی آمریکا قرار نگرفته است.

قانون جدید دیگر مصونیتی ولو روی کاغذ برای روابط داخلی یا ریالی میان نهادهای ایرانی با یکدیگر در نظر گرفته نشده است و آنها را نیز هدف قرار داده است. این مساله علاوه براینکه نقض صریح برجام است، سبب افزایش شدید شکاف ایجاد شده میان نهادهای تحریمی و نهادهای غیر تحریمی ایرانی خواهد شد.

منبع: افسران جنگ نرم